Fagligheden og et fælles mål om at skabe livsduelige og dannede elever
Vi byder på en høj faglighed i undervisningen. Det er så nemt at sige, men vi vil gerne uddybe vores syn på begrebet faglighed. For det første, er der ikke nogen fast definition af begrebet faglighed, men der er til gengæld mange opfattelser af begrebet. For det andet, så betragter vi faglighed som noget, der er forbundet i en sammenhæng mellem fag og det hele menneske. Det er netop den opfattelse, som ligger kodet i vores byggesten, skabt af erfaringer og traditioner, og som går helt tilbage til begyndelsen. Elevens viden om f.eks. menneskeartens spæde start i urtiden eller den danske kongerække, er et udtryk for en bestemt faglighed. I andre fag er elevens arbejde med skriftlige afleveringer eller forståelse af en roman ligeledes et udtryk for en faglighed. Det samme kan man sige om den undervisning, som har det mål at lære eleven at mestre sin kreativitet og anvende hænderne til at skabe. I andre sammenhænge kan faglighed betyde, at eleven kan arbejde undersøgende og problemorienteret.

Vurderingen af en elevs faglighed kommer oftest til udtryk i form af et tal fra karakterskalaen eller glade smileys nederst på papiret. Det kommer vi ikke uden om. Faglighed er dog meget mere end det. Det er vigtigt at huske på, at alt det der ikke kan måles, vejes eller vurderes er ligeså afgørende for fagligheden og for hvordan eleven klarer sig. Karakterskalaen og smileys kan være pejlemærker for hvordan eleven klarer sig. Men nærværet og den gode relation mellem læreren og eleven har en afgørende betydning for netop elevens faglige udvikling og ikke mindst trivslen i hverdagen. Tydelige forventninger, feedback og trygge rammer danner grobund for lærdom. Det ved vi og dette prioriterer vi højt på vores skole. Dette, kombineret med vores skolemiljø, kultur og traditioner, giver os en platform til at opnå vores fælles mål om at skabe livsduelige og dannede elever. Elever som både mestrer sig selv i nuet, men også bliver klædt på til det evigt foranderlige samfund uden for skolen. Derfor er det vigtigt for os som skole, at vi internt hele tiden reflekterer over vores egen faglighed og vores egen forståelse af undervisningens formål og betydning.