Principper for badning i forbindelse med idræt


Formål med principperne:

  • At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget.
  • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder.
  • At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i idrætsfaget.
  • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse.
  • At forældre, elever og lærere kender til retningslinjerne for idrætsundervisningen og det efterfølgende bad.

Rantzausminde Skoles principper i forhold til omklædning og bad er baseret på hverdagserfaring, men også principper formuleret af det faglige udvalg fra Dansk Skoleidræt. Indholdet af disse principper ligger i naturlig forlængelse af Folkeskoleloven – særlig Fælles Mål for faget idræt.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, ligesom den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Det er skolens ansvar at:

  • Sikre badefaciliteter for eleverne.
  • Sørge for tilsyn under badning.
  • Undervise i emnerne: personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Evt. i et tværfagligt samarbejde og med sundhedsplejersken.

Det er forælderens ansvar at:

  • Støtte op om ”Princip for badning i forbindelse med idræt.”
  • Sikre at barnet møder forberedt til undervisningen. Det betyder i denne sammenhæng, at eleven medbringer idrætstøj, håndklæde mv., som gør det muligt at tage del i både idræt og bad.

Vedr. fritagelse fra idræt
En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt. Hvis det drejer sig om længerevarende fravær, skal skolens leder godkende forældrenes anmodning herom. Ved kortere fravær er det elevens idrætslærer, der modtager anmodningen om fritagelsen. Det er skolens leder, der afgør hvilken form for dokumentation, der er påkrævet for at kunne godkende fritagelsen.

Ved længere tids fravær vil skolen normalt kræve en lægeattest. Ifølge
almindelig kommunal praksis afholdes udgifterne hertil af skolen.

Hjemmet kan skrifteligt anmode om fritagelse ved at angive årsag og varighed.

Fritagelse fra idræt betyder, at eleven, i den udstrækning sygdommen tillader det, naturligvis skal være til sted i undervisningen. Dvs., at eleven medbringer idrætstøj, så er det lærernes ansvar at finde øvelser og beskæftigelse, som er relevant og uden risiko ift. skaden. For at sikre at eleven opnår et fagligt udbytte, kan eleven blandet andet fungere som observatør og inddrages i det omfang, det i øvrigt er muligt fx som medhjælper/dommer etc.

Fodvorter
Hvis en elev har fodvorter, og disse er under behandling, deltager eleven i idræt.

Menstruation
Nogle piger kan i menstruationsperioden have brug for mere tid og være mere privat i forbindelse med badesituationen. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at idrætslæren laver aftaler med pigerne om, hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt, og bliver en begrænsende faktor.

Kilde: Dansk Skoleidræt